Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen “Obchodní podmínky”).

1. Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

1.1. “E-shop” znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.zuzica.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.2. “Kupní smlouva” znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

1.3. “Nákupní košík” znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.4. “Občanský zákoník” znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5. “Provozovatel” znamená Zuzana Rybářová, se sídlem Pod Cihelnou 646/4, 161 99 Praha 6, IČ: 74293346; kontakt: zuzana.rybarova@amaze.media, tel. 602 771 302

1.6. “Přístupové údaje” znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.7. “Registrace” znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.8. “Spotřebitel” znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.9. “Uživatel” znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1. 10. “Uživatelský účet” znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.11. “Zboží” znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1. V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.2. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.2. 1 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

3. Proces uzavření Smlouvy

3.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením ” Objednat ” v uživatelském rozhraní E-shopu.

3.2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1. těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením “Objednat”.

3.3. Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2. těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

3.4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2. Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.

3. 5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

3. 7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3. 8. Nabídka Zboží je omezena pouze na Českou republiku a Slovenskou republiku.

4. Kupní smlouva

4. 1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4. 1. 1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

5. Uživatelský účet

5. 1. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

5. 2. Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

5. 3. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

4. 4. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 10 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 10 dní , o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

4. 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. 7. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto všeobecných obchodních podmínek je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv.

4. 8. Kupující bere na vědomí, že kurzy na stránce Zuzica.cz jsou optimalizovány pro nejnovější verze desktopových i mobilních operačních systémů a prodávající neodpovídá za případné technické problémy způsobené staršími verzemi softwarového i hardwarového vybavení.

5. Autorská práva

5. 1. Kupující bere na vědomí, že kurzy na webu Zuzica.cz jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona.

5. 2.Uzavření kupní smlouvy uděluje on-line přístup na dobu určitou, jak je blíže vyspecifikováno v popisu jednotlivých položek e-shopu, a to pro osobní použití jeho samého.

5. 3. Kupující bere na vědomí, že zejména v souvislosti s tímto je oprávněn s přístupem, které je obsahem této kupní smlouvy, nakládat pouze v souladu s autorským zákonem.

5. 4. Kupující bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn kurz užívat jiným způsobem, než jaký vyplývá z podstaty nabízeného dálkového přístupu. Zejména není oprávněn kurz kopírovat, ukládat na nosiče, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či jinak poskytovat třetím osobám.

5. 5. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i autorských děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

5. 6. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

6. Reklamační řád

6. 1. Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6. 2. Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6. 3. Vzhledem k povaze nabízeného Zboží je uživatel povinnen vzít na vědomí, že systém je optimalizován na nejnovější verze prohlížečů a vyžaduje standardní hardwarové vybavení. Reklamaci tedy nejde uplatnit v případě, že nefunkčnost je způsobena nedostatečnou technickou vybaveností uživatele.

7. Užívání E-shopu

7. 1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

7. 2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

7. 3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

7. 4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

7. 5. V případě  porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

7. 6. Způsob platby: e-shop umožňuje platby bankovním převodem a platební kartou, ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách.

8. Prohlášení Provozovatele

8. 1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8. 2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

9. Rozhodné právo

9. 1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

10. Účinnost

10.1. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.04.2018.